Nederlands
  • Nederlands
  • English
Offerteaanvraag

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRO CLEAN DETAILING

Algemeen

1.        Pro Clean Detailing is een onderneming naar Belgisch recht onder de vorm van een onderneming natuurlijk persoon, gekend onder KBO nummer 0768.465.276. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2530 Boechout, Boshoek 193.

2.        Onderstaande Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke booking die gemaakt wordt door een klant via de website of telefonisch. Na het boeken van een afspraak en iedere overeenkomst gesloten met Pro Clean Detailing aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en ziet hij af van zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij Pro Clean Detailing hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afziet. Wijzigingen en aanpassingen van huidige algemene voorwaarden worden door de klant stilzwijgend aanvaard bij gebrek aan protest van de facturen waarop zij vermeld zijn.

Afspraken, services & annulatie

3.        Alle schoonmaakwerken worden uitgevoerd op een in onderling overleg vastgesteld tijdstip en plaats overeenkomstig de wensen van de klant en de mogelijkheden. Pro Clean Detailing houdt zich het recht voor om een ​​boeking te wijzigen in overeenstemming met de personeelsbezetting en/of weersomstandigheden en/of machinestoringen, zonder dat de klant hierdoor schade kan claimen.

4.        Onze schoonmaak- en detailleringstijden zijn slechts een raming. Elk voertuig of item is anders en kan meer of minder tijd in beslag nemen om de overeengekomen service uit te voeren. Hoewel Pro Clean Detailing steeds tracht boekingen binnen het gevraagde aankomstvenster te houden kunnen onvoorziene omstandigheden vertraging veroorzaken.

5.        Ingeval van overmacht in hoofde van Pro Clean Detailing (staking, ongevallen, incidenten, natuurrampen ed) blijft de overeenkomst van kracht. Over de dan ontstane situatie zal overleg plaatsvinden en de uitvoeringsdatum zal waar mogelijk worden verplaatst.

6.        De klant kan een éénmalige schoonmaak opdracht annuleren uiterlijk 48u voor het bepaalde tijdstip. De klant draagt hiervan de bewijslast. Bij gebreke aan tijdige annulatie kan Pro Clean Detailing 50% van de service aanrekenen aan de klant.

7.        De klant garandeert de toegang tot de schoon te maken goederen of items en voorziet Pro Clean Detailing van een passende, legitieme en veilige locatie voor de uitvoering van de service. Pro Clean Detailing kan geen prestaties uitvoeren in publieke ruimten. Daarenboven moeten zowel elektriciteit als leidingwater voorhanden zijn. Als dit niet het geval zou zijn, heeft Pro Clean Detailing het recht om de opdracht ter plaatse te weigeren en zullen alle nutteloze verplaatsingen en de werkloosheid van ons personeel te wijten aan een fout van de klant, hem gefactureerd worden met een minimum van 25% van de service kost.

8.        Ingeval de Diensten betrekking hebben op het reinigen van de binnenzijde van wagens of detailing is de klant gehouden om zelf de wagens volledig vrij te maken van persoonlijke eigendommen, geld en andere voorwerpen. Pro Clean Detailing is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen, inclusief het voertuig of item dat wordt onderhouden, eigendommen die zich in het voertuig of item bevinden, of aan de locatie van de service. Eventuele hierdoor veroorzaakte meerwerken zullen door Pro Clean Detailing aan de klant mogen worden aangerekend aan van toepassing zijnde tarieven.

9.        Alle services worden uitgevoerd op risico van de klant en de voertuigen of voorwerpen moeten bestand zijn tegen de normale reinigings- en detailleringsprocessen. Pro Clean Detailing is niet aansprakelijk voor het leeglopen of stroomverlies van autobatterijen tijdens de schoonmaakwerken of erna. Van de klant wordt verwacht om zijn voertuig na de service te controleren om zeker te zijn dat alle binnenverlichting, koplampen of looplichten zijn uitgeschakeld.

10.      Pro Clean Detailing verbindt zich alle vakbekwaamheid in te zetten om de te leveren diensten uit te voeren in overeenstemming met de wensen van de klant.  Alleen services die zijn inbegrepen in uw bestelling en aanvullende services die zijn goedgekeurd door Pro Clean Detailing vallen onder onze servicegarantie. Partijen kunnen de service opdracht steeds schriftelijk uitbreiden in overleg.

11.      Voor alle gemaakte boekingen of serviceverzoeken is de verificatie van adres, pakket en voertuig- of itemconditie vereist. Serviceverzoeken worden niet automatisch aanvaard op het moment van boeking en kunnen steeds worden geweigerd of geannuleerd door Pro Clean Detailing. Pro Clean Detailing behoudt zich het recht voor om eisen van klanten te weigeren die verder gaan dan de geboekte service. Pro Clean Detailing houdt zich het recht voor om een ​​onafhankelijke aannemer aan te wenden om de opdracht uit te voeren.

12.      Pro Clean Detailing tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegenover haar personeel. Bij dergelijk gedrag kan Pro Clean Detailing haar opdracht beëindigen en zal mogelijks bijkomende wettelijke actie worden ondernomen.

13.      Pro Clean Detailing heeft een verzekeringspolis van uitbating afgesloten. Nochtans wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor breuk of beschadiging aan voertuigen, items of installaties, voorkomend uit hun slechte toestand, alsook krassen in ruiten en spiegels. Ondanks onze zorgen kunnen sommige vlekken op tapijten blijven bestaan.

14.      Behoudens éénmalige reinigingsbeurten en anders schriftelijk overeenkomen, worden onze contracten aangegaan voor een periode van 1 jaar, waarna het contract van rechtswegen eindigt, dan wel hernieuwd kan worden tussen partijen. Contracten zijn tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van drie maanden, ingaand op de maand volgend op deze waarin de opzeg plaatsvond. Als deze opzegtermijn niet kan worden gerespecteerd, is een schadevergoeding voor een periode van drie maanden verschuldigd.

15.      Ons materiaal en onze producten blijven, zelfs als ze zijn opgeslagen bij de klant, onze exclusieve eigendom en mogen niet gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming. Indien er producten of materialen beschadigd worden of verdwijnen op tijdstippen dat er geen personeel van de onderneming aanwezig is, heeft de onderneming het recht op de opgelopen schade in rekening te brengen.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

16.      Onze prijzen zijn gebaseerd op het type schoonmaak of detaillering, de locatie, het type auto/item en de staat van het voertuig/item. De tarieven worden geadverteerd als een VANAF-prijs. Pro Clean Detailing behoudt zich het recht voor om tijdens de schoonmaak/detaillering een prijs te wijzigen als deze afwijkt van de oorspronkelijke schatting. Verplaatsingen onder de 15km zitten in de prijs inbegrepen. Voor verdere verplaatsingen boven de 15km wordt een meerprijs van € 0,90 per km aangerekend.

17.      Pro Clean Detailing behoudt zich het recht voor om een ​​uurtarief van 70 Eur (of een deel daarvan) in rekening te brengen voor werkzaamheden die niet binnen de grenzen van de boeking vallen. Een toeslag van 20% kan aangerekend worden voor schoonmaakwerken van overmatig bloed, braaksel, uitwerpselen of andere (gevaarlijke) stoffen. Indien Pro Clean Detaling hierover niet op voorhand werd geïnformeerd behoudt zij zich het recht voor de opdracht op een ander tijdstip in te plannen of te weigeren.

18.      Pro Clean Detailing behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen als door een externe oorzaak de kosten zouden verhogen en de prijzen hiervoor niet aangepast werden in uitvoering van het vorige lid. Dit zijn o.m. de rechten, belastingen of kosten opgelegd door de overheid, de verhogingen van andere sociale lasten en verzekeringspremies. Bij wijziging van één van deze elementen (bv. gezondheidsindex) worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur, die volgt op de datum van de wijziging.

19.      Behoudens schriftelijke afwijking zijn de geleverde services onmiddellijk betaalbaar na voltooiing en op eerste verzoek door Pro Clean Detailing. Pro Clean Detailing kan de klant ook verzoeken om voorschot alvorens de service uit te voeren. In het geval van doorlopende contracten zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. De niet betaling op de vervaldag doet, in volle recht en zonder aanmaning, een rente van 10% per jaar lopen en dit vanaf de vervaldatum van de factuur. In dit geval zal het bedrag van de factuur, in volle recht en zonder verdere aanmaning, eveneens met 10% verhoogd worden, met een minimum van 75 € bij wijze van forfaitaire vergoeding voor kosten, welke geen gerechtskosten zijn.

20.      Ingeval van niet betaling van de facturen op de vervaldag behoudt Pro Clean Detailing zich het recht voor om zonder vooropzeg hetzij de prestaties te schorsen, hetzij huidig contract te ontbinden. In dit laatste geval zal de ontbinding van het contract betekend worden per aangetekend schrijven en zal de klant ons een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 3 maanden prestaties, bovenop de reeds uitgevoerde en niet betaalde prestaties.

21.      Pro Clean Detailing verzamelt geen debet- of creditcardgegevens van de klant bij de boeking. Debet-/creditcards worden verwerkt door externe betaalkanalen zoals bv. Stripe.com en PayPal.com

Klachten en communicatie

22.      Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen de 24 uur geformuleerd te worden per e-mail aan office@ProCleanDetailing.be. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde uitgevoerd en aanvaard door de klant. De klant aanvaardt deze korte termijn omdat bij latere klacht, gezien de aard van de prestaties, een correcte controle onmogelijk is. Indien de klant binnen de 24u na de werken zelf of door derden bijkomende schoonmaakwerken of aanpassingen uitvoert worden de werken uitgevoerd door Pro Clean Detailing aanvaard te zijn door de klant.

23.      Bij gebrek aan ander protest per aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen van een factuur wordt de gefactureerde som stilzwijgend en onherroepelijk door de klant aanvaard.

24.      Pro Clean Detailing kan de klant e-mail of sms-berichten sturen om het serviceverzoek te bevestigen, informatie te verstrekken over de schoonmaker/detailler die de opdracht zal uitvoeren en een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren nadat de taak is voltooid. Afhankelijk van de mobiele telefoon provider kunnen hiervoor kosten worden aangerekend. Pro Clean Detailing is niet verantwoordelijk voor deze mogelijke kosten.

25.      Pro Clean Detailing kan u rechtstreeks bellen om uw service in te plannen of een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Pro Clean Detailing kan de klant bevragen om marketingstrategieën te peilen. In het geval van een geannuleerd verzoek, kan worden geïnformeerd naar de redenen voor annulatie.

Geldigheid contract en Toepasselijk recht

26.      Het desgevallend niet toepassen van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden, zal enkel wijzen op een louter gedogen en goedwillendheid, en zal in geen geval kunnen ingeroepen worden als een verzaken aan de latere toepassing van deze clausules.

27.      Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.